Go Back   GevezeCene.Com Gevezelerin Buluştuğu Yer.. > Din Bölümü > İslamiyet

İslamiyet Fıkıh,Akaid ve Diğer Konular

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 07.04.12, 15:27   #1
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart CUMA HUTBESİ..CUMA HUTBESİ

Hatip minbere giderken:

Bismillahi velhamdulillahi vesselatu vesselamu a la
Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain..

Minberin kapısında:

Allahümmeftah aleyna ebvabe rahmetike ve yessir
aleyna haza ine fazlike ve keremike ya ekremel ekremiyne
ve ya Erhamerrahimiyn...

3. basamakta:

Rabbişrah lisadri ve yessirli emri vehlul ukdeten min
lisani yefkehu kavli Rabbi kad a teyteni minel mulki
ve allemteni min te viylil ehaddis.. Rabbi zidniy ilmen
ve elhigniy bissalihin vehfazni mines selasili ve ağlali
vel enkali.. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin
ve ala alihi ve sahbihi ecmain..

5.Veya 7.Basamakta:

Allahümme hazaşanu leyse bişani ve hazel mekanu
leyse bi mekani allahümme yessirli emri ve takabbelhu
minni vesselamun ala cemi il enbiyai vel mürselin
velhamdulillahi Rabbil alemin..

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:29   #2
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..HUTBE

Elhamdulillah. Elhamdulillah.Elhamdulillahil ellezi
hedena lihaza ve ma künna li nehtediya levla en
hedanallah.Ve ma tevfi yki ve la itimadi illa alallahi
aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unib. Eşhedü enla ilahe
illallahu vahdehu la şeriyke leh, ve la neziyrelehu ve
la mesiyleleh, şehadeten musileten ila daril karar. Ve
neşhedü enne seyyidena ve senedene Mevlana Seyyidina
Muhammede, abduhu ve habibuhu ve resuluhu,
erselehullahu teala rahmetenlilalemiyn.

Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi
ve eshabihi ve etbaih, hulefaihir raşidiynel
mürşidiyne Mehdiyina mim badih ve vüzeraihil kamiliyne
fi ahdih, hususen minhum alel eimmeti hulefai
resulullahi alet tahkiyk. Ümeraihil müminiyne
hazerati Seyyidina Ebu Bekrin ve Seyyidina Ömere
ve Seyyidina Osmane ve Seyyidina Aliyye zel kadril
celil,ve ala bakiyetissahabeti vet tabiiyn, ridvanullahi
teala aleyhim ecmain.

Ya eyyühel müminun el hazirun:
ittekullahi teala ve ati‘uh.Innallahe me alleziynet tekekav
velleziyne hum muhsinun.

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:32   #3
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..TÜRKCE HUTBE
sonra sesli:

Ala inna ahsenel kelam ve eblağannizam, kelamul
lahil melikil azizil allam, kema kalallahu tebareke ve
teala fi kelam.Ve iza kuriel kuranu festemi‘u leh vensitu
le‘allekum turhamun.
Euzubillahi mineş şeytanirracim, Bismillahir
rahmahnirrahim:
Ya eyyühelleziyne amenu ittekullahe ve kunu ma
assadikiyn.

Olduğun basamağa otur:

Barekallahu lena ve lekum ve lisairil müminiyne vel
müminat vel müslimiyne vel müsli mat ve rahmeti
innehu kariban mucibud da‘avat.

Ayağa kalk sesli:


Elhamdulillahi hamdel kamiliyne vesselatu ves selamu
ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi
ecmain.Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fehmaeti
şani safi yyeh fekale azze ve celle min kailin muhbiran
ve amira. Innallahe ve melaiketehu yusallune alennebiy
ya eyyühelleziyne amenu sallu aleyh sallu aleyhi
ve sellimu teslima.
Allahümme salli ve sellim ala Seyyidina Muhammedin
neciy ümmetehu an daril cahimi mefharil arabi
vel acem.Mevlana ve mevlel alemiynil muhteremeyni
Seyyidina ebul kasimi MUHAMMED. Ya eyyühel
müştekune li nuri cemalihi ve muhtecune şefaatehu
sallu aleyhi ve sellimu teslima.
Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve
ala ali Seyyidina Muhammedin kema salleyte ala
Seyyidina İbrahime ve ala ali Seyyidina İbrahim.Fil
alemine inneke hamidun mecid.Ve barik allahümme
ala Seyyidina Muhammedin kema barekte ala
Seyyidina İbrahime ve ala ali Seyyidina İbrahim.Fil
alemine inneke hamidun mecid...

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:34   #4
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..Bir basamak in sesli:

Allahümme verza anil erba‘atil hulefair raşidiynel
mehdiyina Seyyidina ebi bekrin ve ömere ve
osmane ve aliyye ve ala bakiyyetis sahabeti
vettabiyn,ridvanullahi teala aleyhim ecmain. Allahümmensur
men nasreddin vahzul men hazalel
müslimiyn.
Allahümmensur cuyuşel müslimiyne ve asakirel müvahiddiyn
vektubis sihhate vel afi yete aleyna ve alel
huccaci vel ğuzzati vel misafi riyn vel mukimiyne vel
haziriyne vel gaibine fi barrike ve bahrike min ümmeti
Seyyidina Muhammedin aleyhim ecmain.

Dua sessiz:

Allahümmensurna nasran aziyzan,veftehlena fethan
kariban, allahümmecal lena min ledünke veliyyen,
allahümmecal lena min ledünke sultanen nasiyran
vektubissehhate vesselame vel afi yete vennusrete
aleyna ve alel huccaci vezzuvari ve ğuzzati vel mücahiddiyn.
Vel mukimiyne vel misafi rine fi berreke ve bahrike
ve cevveke min ümmeti Muhammedin sav ecmain.
Ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbilalemin.

Sesli:

İnnallahe ye‘muru bil adli vel ihsani ve iyta‘izil kurba
ve yenha anil fahşaal vel münkeri vel baği,ya izukum
le‘allekum tezekkerun.
Vele zikrullahi ekber vallahu ya‘lemu ma tesne‘un.

Kamet..

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:39   #5
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..NAMAZ ARDINDAN OKUNACAK DUALAR

Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillahi Rabbilalemin
vel akibeti lil muttakin vesselatu vesselamu
ala Seyyidina ve Resulina Muhammedin ve ala alihi
ve sahbihi ecmain.

Estağfi rullah ya Rabbel arşil Aziym, estağfi rullah ya
Rabbel arşil Kerim, estağfi rullah ya Rabbelalemin.

Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin bi adedi
ilmike. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin
salaten tünciyna biha min cemiyil ehvali ve afat.
Ve takdiylena biha cemiyil ha‘cat. Ve tütahhiruna
biha min cemiyyisseyyiat.
Ve terfeuna biha aledderecat. Ve tübelliğuna biha
akselğayat, min cemiyil hayrati fi l hayati ve badelmemat.
İnneke ala külli şey‘in kadir.

3 x Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila
ahsenil hal.

Allahümme Rabbena atina fi d dünya haseneten ve lil
ahireti haseneten ve kına azaben nar. Rabbenafi rli ve
li valideyye ve lil müminiyne yevme yekumul hisab.

Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna
inneke entes Semi ul Alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana
inneke entet Tevvabür Rahim.


Allahümme aslih ümmeti Muhammed s.a.v.
Allahümmerham ümmeti Muhammed s.a.v.
Allahümmestur ümmeti Muhammed s.a.v.
Allahümmağfi rli ümmeti Muhammed s.a.v.
Allahummahfaz ümmeti Muhammed s.a.v.
Allahummensur ümmeti Muhammed s.a.v.

Ya men la melcee minhu illa ileyhi fela tuhayyib racena
ya kadiymel ihsan. La taknetu min Rahmetullahi
innallahe yağfi ruzzünube cemian innehu hüvel
Gafurrahim.
Allahümme inna nes‘elükel afve vel afi ye fi ddiyni veddünya
vel ahira.

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:42   #6
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..Allahümmesturna bi setrikal cemiyil. Allahümmestur
avreti ve amin ravati vakdilideyni. Allahüme
inna neuzü bike min cehdil belai ve darkiş-şekai ve
suil kadai şematatil adai bi hürmeti men erseltehu
Rahmetenlilalemiyn.

Allahümme entesselam ve min kesselam ve ileyke
yaudusselam fehayyina Rabbena bisselam ve adhilnal
cennete bi lutufi ke ve keremike ve cudike ve
daruke darusselam. Tebarekte Rabbena ve tealeyte
ya zel Celali vel Cemali vel Bekai vel Azameti vel
İkram.

Ya Rabbena ya rabbiğfi r verham ve ente Hayrurrahimin.

Allahumme la mania lima ateyte vela muti lima manete
ve laradde lima gadeyte ve la yenfeu zel Ceddi
minkel Ced. Rabbi vela havle vela kuvvete illa billahil
aliyyülaziym.

Allahümme ya Hayyu ya Kayyum, bike tehassantu
fahmini bi himayeti kifayeti vikayeti hakikati burhani
hırzi emani ‚Bismillahi‘.
Ve adhilni ya Evvelu ya Ahiru meknuel gaybi sırri
daireti kenzi ‚ maşallahu la kuvvete illa billahi‘.

Ve esbül aleyye ya Halimü ya Settaru kenef-e setri
hicabi siyaneti necati ‚Ve atesimu Bihablillahi‘.

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:44   #7
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..Ve kıni ya Maniu ya Nafi u bi ayatike ve esmaike ve
kelimatike şerreşşeytan vessultan ve zalimin ve cebbarin
biğa aleyye ‚Ahazetuhu ğaşiyetün min Azabillah.‘

Ve elki ya Aziz ya Vedud aleyye muhabbeten minke
hetta tenkad ve takda li biha kulubü ibadike bil
muhabbeti vel meazzeti vel meveddeti min tatifi
teltifi telifi ‚Yuhibbunehum Kehubbillah vellezine
amenu eşeddü Hubbenlillah.‘

Ve cem milni ya Bediussemavati vel arz.
Ya Zel Celali vel İkramı bil fesahati vel belağati vel
berati ‚Vehlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.‘

Bi letafi avatifi ‚elem neşrah leke sadrak.
Ve beşairi Yevmeizin yefrehu müminune bi Nasrullah.

Besmele:
Kale isebnu meryemellahumme Rabbena enzil aleyna
maideten mines semai tekunu lena iden li evvelina
ve ahirina ve ayeten mink. Verzukna ve ente hayrur
razikiyn.

Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfi rlena ve
terhamna lene kunenne minel hasirin...

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:47   #8
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..Ya Rabbi!
Her işimiz Senin için olsun, Senden olsun,
Sana olsun, Seninle olsun, her anımız Seninle
dolsun. Senin ahlakın ile ahlaklanıp Senin boyan ile
boyananlardan olalım. Bütün varlığımızla Şeyhimiz
Muhammed Nazım el Hakkani hazretlerinin
varlığında yok olalım.

Ya Alim! Faydalı ilmimizi arttır. Eşyanın hakikatını
sırrını bizlere aç, kalbimizi nur kıl. Marifet
nurlarınla nurlandır. Göz açıp kapayıncaya kadar
bir zaman için bile olsa bizi nefse, şehvete, gadaba,
kibre düşürme. Kalp gözümüzü, kulağımızı, dilimizi,
aklımızı aç. İlmimizi, fi rasetimizi, basiretimizi,
faziletimizi, marifetimizi, ihlasımızı arttır. Şeyhimiz
Hakkani hazretlerine olan aşkımızı muhabbetimizi,
sadakatimizi, itaatimizi, itikadımızı, itimadımızı,
yakinliğimizi arttır. Ondan gayrisinden, nefsimizden
söyletme hareket ettirme bizleri. Ondan alalım
ondan söyleyelim. Ondan kalbimize gelen söz ve
ilhamı doğru anlayıp doğru nakledelim ve ilahi aşk
tohumları olarak kalplere nakşedelim.

Ya Rabbi bütün bekar ve dul kullarını hayırlısıyla
tez vakitte evlendir garipleri sevindir. Çoluk
cocuğumuzla bizleri Mehdi as‘a, İsa as‘a yetiştir.
Sıddıklardan yaz bizleri ya Allah! Ya Şafi ! Başta
Şeyhimiz hazretleri ve ehlibeyti olmak üzere ana
babalarımıza, kardeşlerimize ve evlatlarımıza cümle
akrabai tarikatimiza ve ümmeti Muhammede ve
sağlık sıhhat ve afi yet ver.

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:48   #9
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..Bizleri zürriyetimiz ve neslimizle dünya ve ahirette
hidayet ve necat üzere eyle. Arifl erden Saidlerden
yaz. Bizi ve çocuklarımızı kardeşlerimizi, evlimizi
bekarımızı, bu dünya ve gailelerinin dertlerinden,
içinde yaşadığımız devlet ve müesseselerinin, milletlerinin,
şeytan ve sistemlerinin cümle şer ve
tuzaklarından koru muhafaza et.

Yerden gökten ikisinin arasından gelebilecek cümle

şer ve tuzaktan, içimizdeki dışımızdaki insanların,
şeytanların, cinlerin, hayvanların haşaratların erkeklerinin
dişilerinin, şerlerinden tuzaklarından bizleri
koru. Hainlerin, fi tnecilerin, hasetcilerin fesatçıların,
münafi kların riyakarların, ihbarciların iftiracıların
ve sapıkların büyücülerin cümle şerlerinden
tuzaklarından bizleri dergahımız cemaatımız hanelerimiz
ailerimizle, sağımız solumuz, önümüz
arkamız, altımız üstümüz içimiz dışımız her yönümüzle
koru ve muhafaza eyle iki cihanda da selamet
eyle. Korktuklarımızdan emin kıl ümitlerimize fer
ver..

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.04.12, 15:51   #10
Uzman geveze
serpil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üye Numarası: 536
Mesajlar: 8,536
Konuları: 1341
Standart Cevap: CUMA HUTBESİ..İzin ver küfrü yıkalım. Bu milleti devleti, bu kıtayı
dünyayı islam yapalım. Sancağı Şerifi dünyaya hakim
kılalım. Bütün kiliseleri tapınakları sinagogları
camiye çevirip bütün yüzleri yönleri Kabe i Şerife
döndürelim. Nasip eyle ya Rabbi!

Yerde ve gökte ana babalarımız coluk cocuğumuzla
cemaatimizle şerefi mizi yüce, yüzümüzü ak, akibetimizi
güzel eyle. Bizleri ne yerde ne gökte kimseye
karşı utandırma mahcup etme. Settarlığınla
ayıplarımızı ört Gafur Rahimliğinle günahlarımızi
af eyle.

Üzerimizde hakkı olanların haklarını bizleri onlara
karşı utandırıp mahcup etmeden onlara en güzel
şekilde Sen öde ya Rabbi! Himmetimizi yüce eyle,
dünya ve ahirete ait her işimizde ve ihtiyacımızda
bize Vekil ve Kefi l ol ya Rabbi. Bizi veren el eyle alan
el eyleme kimseye mahkum ve sığıntı etme Ya Rabbi!
Sen ne güzel Vekil ne güzel Kefi lsin.

serpil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
cuma, hutbesi, hutbesİ


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Cuma Duası gevezeadmin Dualar 17 10.07.15 11:41
cuma duası SU_ Dualar 11 27.03.15 13:06
Cuma Günü gevezeadmin Esma-ül Hüsna 2 20.04.12 20:32


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


SEO by vBSEO 3.6.0